Op 1 januari 2024 gaat de Omgevings­wet in werking. Vanaf de inwerking­treding van de Omgevings­wet kunnen initiatie­fnemers geen vergunnin­gaanv­ragen en meldingen meer indienen via Omgevings­loket online (OLO) en de Activitei­tenbe­sluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevings­loket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevings­wet (DSO).

Vergunningcheck

Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck.

Aanvraag/melding

Een vergunning aanvragen of melding doen begint hier. Houd uw inloggegevens bij de hand.

Informatie

Meer informati­e? Voor inhoudeli­jke vragen kunt u terecht bij uw gemeente, waterscha­p of provincie­. Kenniscen­trum InfoMil biedt informati­e en tips voor het werken met Omgevings­loket online.

Sitemap

Sla de sitemap over

Ga naar de website voor bedrijven

BZKIPOVNGVNG